Polityka gwarancyjna

Gwarantujemy, że nasze produkty będą wolne od wad produkcyjnych i materiałowych przy normalnym użytkowaniu przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu. W przypadku wystąpienia wady objętej poniższą gwarancją w stosownym okresie określonym powyżej, inFOV, według własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt; takie działanie ze strony inFOV stanowi pełny zakres odpowiedzialności inFOV oraz wyłączną i wyłączną naprawę Klienta. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktu, który:
• był wykorzystywany w sposób inny niż normalny i zwyczajowy;
• poddane niewłaściwemu użyciu;
• poddane modyfikacjom, modyfikacjom lub naprawom przez klienta jakiejkolwiek strony innej niż inFOV bez uprzedniej pisemnej zgody inFOV;
• towary na specjalne zamówienie lub produkty typu „close-out” lub towary sprzedawane „takie, jakie są” przez inFOV lub dystrybutora inFOV;
• Towar, który został wycofany przez producenta i ani części, ani części zamienne nie są dostępne z przyczyn niezależnych od inFOV.

inFOV nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwego obchodzenia się, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego przechowywania lub niewłaściwej obsługi urządzenia, w tym użytkowania w połączeniu ze sprzętem niezgodnym elektrycznie lub mechanicznie lub gorsza jakość produktu, a także nieprzestrzeganie warunków środowiskowych określonych przez producenta. Niniejsza gwarancja obejmuje tylko pierwotnego nabywcę. Wszelkie naruszenia niniejszej gwarancji będą egzekwowane, chyba że klient powiadomi inFOV na adres podany poniżej w odpowiednim okresie gwarancyjnym.
Klient rozumie i zgadza się, że z wyjątkiem powyższej gwarancji, żadne inne gwarancje pisemne lub ustne, ustawowe, wyrażone lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nie będą miały zastosowania do produktów. Wszystkie takie dorozumiane gwarancje są niniejszym i wyraźnie odrzucone.