Privacy Policy and Cookies

 • 1. Kontroler strony internetowej
 1. Stroną zarządza InFOV Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Sękocinie Nowym, aleja Krakowska 9, 05 -090 Sękocin Nowy, REGON 364635788, NIP (numer identyfikacji podatkowej) 7123313875, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621574.
 2. Wszelkie prawa do strony internetowej, w tym jej elementów tekstowych i graficznych, układu i innych elementów są zastrzeżone, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Witrynie nie oznacza, że ​​jej użytkownicy nabywają niematerialne prawa własności do utworów lub zawartych w nich baz danych. Użytkownik może korzystać z tych utworów lub baz danych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1231 ze zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. O ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z późn. Zm.) Oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1010 z późn. Zm.). W szczególności, poza przypadkami określonymi w niniejszym regulaminie, zabrania się kopiowania, modyfikowania lub przekazywania drogą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Witryny, w całości lub w części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Firma.

 

 • 2. Administrator danych osobowych
 1. InFOV Sp. ogród zoologiczny. jest administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).
 2. Administrator określa cele i metody przetwarzania danych osobowych Klientów oraz zobowiązuje się dbać o bezpieczeństwo danych udostępnione Spółce z własnych zasobów i na własne ryzyko, w szczególności w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. InFOV Sp. ogród zoologiczny. przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia, ukształtowania treści, dokonania zmian, zakończenia i prawidłowego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 206/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE ( RODO).
 5. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów niebędących osobami prawnymi przez Internet sklep działa pod adresem ______________ . Dane osobowe klientów są przechowywane na serwerach, które gwarantują ich bezpieczeństwo. Bazy danych są udostępniane w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności zleconych przez Administratora, aby osiągnąć cel przetwarzania danych, wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora i zobowiązanym do zachowania poufności.
 6. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzane dane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych i są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem zgody udzielonej przez użytkownika oraz wymogami polskiego prawa.

 

 • 3 zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
  1. zgodność z prawem, niezawodność i przejrzystość przetwarzania danych,
  2. ograniczenie celu przetwarzania danych,
  3. minimalizując ilość przetwarzanych danych,
  4. dokładność przetwarzanych danych,
  5. ograniczenie okresu czasu i celów, dla których dane mogą być przechowywane,
  6. zapewniając, że dane są przetwarzane w sposób integralny i poufny
  7. ochrona przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
  8. odpowiedzialność.
 2. Usługodawca nie udostępnia w żaden inny sposób niż wynika to z celu Witryny i zakresu udzielona zgoda oraz oświadczenia, informacje i dane osobowe na temat Użytkowników innym osobom trzecim, które nie mają podstawy prawnej nakazującej Dostawcy usług, i zapewnia, że ​​dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio chronić informacje, w szczególności w sposób przewidziany w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 • 4 Prawa użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo, na pisemne żądanie przesłane na adres kontrolera podany powyżej, do: </ span>
  1. mają dostęp do swoich danych i otrzymują ich kopię;
  2. sprostuj (popraw) swoje dane osobowe;
  3. ogranicz przetwarzanie danych osobowych;
  4. usuń dane osobowe;
 2. Ponadto Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu do spraw osobistych Ochrona danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska).

 

 • 5. Zebrane dane osobowe
 1. W przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego konieczne jest podanie danych osobowych za pośrednictwem formularza zakupu w celu przeprowadzić transakcję: nazwisko i imię, adres e-mail, adres dostawy, kontaktowy numer telefonu.
 2. W przypadku utworzenia konta dla Użytkownika, Administrator gromadzi następujące dane osobowe poprzez formularz rejestracyjny: imię i nazwisko oraz nazwisko, adres e-mail, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu. Każdy klient, po utworzeniu konta użytkownika na stronie sklepu, ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany za pomocą formularza w „Profilu użytkownika”).
 3. W przypadku kampanii promocyjnych lub konkursów dane kontaktowe klientów, którzy dobrowolnie zadeklarowali chęć otrzymywania informacji o promocjach a konkursy są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celach związanych z promocjami lub konkursami. Klient może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach lub konkursach w taki sam sposób, w jaki wyraził chęć otrzymywania takich wiadomości. Zebrane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail.
 4. Podanie danych określonych w zamówieniach i formularzach rejestracyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy sprzedaży towarów.
 5. Podanie danych osobowych w przypadku udziału w organizowanych konkursach i kampaniach promocyjnych umożliwia udział w nich i dostarczenie nagród w przewidzianych przypadkach w regulaminie konkursu.
 6. Dane w formie rejestracji konta użytkownika mają na celu jego utworzenie i administrację. W zakresie wymaganym przez prawo Administrator może wymagać dostarczenia danych niezbędnych między innymi ze względów podatkowych lub rejestracyjnych, oznaczając te informacje jako wymagane. Inne dane zawarte w formularzu są dobrowolne.

 

 • 6. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na żądanie Administratora, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, usługi kurierskie, usługi przetwarzania płatności, usługi windykacyjne, usługi dostarczania korespondencji pocztowej , usługi prawne i inne usługi specjalistyczne. Podmioty te przetwarzają dane tylko na podstawie umowy z Administratorem oraz w zakresie niezbędnym do wykonania umów między Administratorem a Klientem. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 • 7. Skontaktuj się z klientem

W celu sfinalizowania zamówienia lub wysłania odpowiedzi na pytanie wysłane pocztą elektroniczną Sklep internetowy będzie korzystał z komunikacji e-mail lub telefonicznej. W przypadku finalizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym Klient otrzyma wszystkie niezbędne informacje o dokonanej transakcji i postępie realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • 8. Subskrypcja biuletynu

Na życzenie klienta adres e-mail podany przez klienta może zostać zapisany do bazy biuletynów. Następnie adres e-mail zostanie wykorzystany do celów marketingowych własnych produktów InFov Sp. ogród zoologiczny. Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana przez _________________

 • 9. Wykorzystanie zebranych danych

Administrator przetwarza zebrane dane osobowe w następujących celach:

 • zakładanie i utrzymywanie konta użytkownika,
 • zapewnienie Użytkownikowi obsługi konta i transakcji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
 • udostępnienie usługi biuletynu e-mail,
 • organizacja konkursów i kampanii promocyjnych, w których mogą wziąć udział Klienci,
 • zapisywanie danych w plikach cookie i zbieranie danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych,
 • do celów marketingowych, w tym profilowania do celów marketingowych i analitycznych,
 • umożliwiający świadczenie usług elektronicznych i korzystanie ze strony internetowej, w tym transakcji na naszej platformie transakcyjnej oraz umożliwiający dokonywanie płatności za towary sprzedawane w sklepie internetowym,
 • dostawa zamówionych lub wysłanych towarów,
 • obsługa reklamacji,
 • obsługa żądań, żądań i aplikacji, kontaktowanie się z klientem, w tym w celach związanych z usługami przez nas świadczonymi, </ span>
 • przestrzeganie obowiązków prawnych nałożonych na nas przez przepisy podatkowe i rachunkowe oraz regulacje dotyczące handlu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • zapewniające działanie usług płatniczych,
 • w razie potrzeby odzyskuje należne kwoty,
 • przeprowadzanie analiz statystycznych,
 • obsługa żądań, zapytań itp. złożonych w sytuacjach, gdy nie są one bezpośrednio związane z realizacją umowy zawartej z nas,
 • marketing bezpośredni,
 • kontaktując się z klientami, w tym na potrzeby świadczonych przez nas usług, obsługi transakcji, dozwolonych działań marketingowych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacja, w tym kanały telefoniczne i e-mail,
 • monitorowanie aktywności wszystkich i określonych użytkowników, w tym np. oglądane produkty itp.
 • pasujące reklamy z poprzednio oglądaną zawartością,
 • zapewnianie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie regulaminu i zapobieganie oszustwom i nadużyciom,
 • zapewniając odpowiedzialność.

 

 • 10 pytań i zastrzeżeń

Administrator udziela odpowiedzi na pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności przesłane na następujący adres e-mail: ______________ lub do kontrolera bezpieczeństwa informacji: ____________________

 • 11 plików cookie
 1. InFov Sp. ogród zoologiczny. w celu ustalenia danych statystycznych dotyczących ruchu użytkowników i ułatwienia korzystania z treści zawartych na stronie ________ korzysta z technologii znanej jako „pliki cookie”, tj. informacji przechowywanych przez serwer Strony na komputerze użytkownika, który może być czytane przez ten serwer za każdym razem, gdy użytkownik łączy się z tego komputera. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję akceptowania plików „cookie” w swojej przeglądarce internetowej, co nie spowoduje trudności w korzystaniu z treści Witryny. Szczegółowe informacje na temat usuwania plików „cookies” lub wyłączania ich akceptacji zależą od przeglądarki używanej przez odwiedzającego stronę internetową. Lista plików cookie używanych przez stronę internetową:
  1. …… .. – plik odpowiedzialny za ………………… .. ,
 2. Oprócz wyżej wymienionych plików cookie i informacji zawartych w §12 ust. 1, inne informacje nie są gromadzone automatycznie. < / span>
 3. Pliki cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony i są przeznaczone do korzystania z Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem umieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika strony i uzyskującym do nich dostęp jest operator Strona internetowa _______ z siedzibą pod adresem _____________________.
 5. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:
  1. dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika i optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają zidentyfikować urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości takich stron < / span>
  3. utrzymywanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasło na każdej stronie Witryny.
 6. W ramach Witryny wykorzystywane są dwa podstawowe typy plików cookie: pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie. Sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania i opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach strony internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:
  1. „niezbędne” pliki cookie umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w Witrynie
  2. Pliki cookie wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służy do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny
  3. „wydajność” pliki cookie umożliwiające zbieranie informacji o korzystaniu ze stron Witryny </ li >
  4. „Funkcjonalne” pliki cookie umożliwiające „zapamiętywanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. „Reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. </ span >
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzenie końcowe Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o każdym ich umieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i metodach obsługi plików cookie są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.
 10. Pliki cookie umieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika strony mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z operatorem witryny.
 11. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w menu przeglądarki internetowej użytkownika.
 12. Strony trzecie działające za pośrednictwem naszej strony internetowej. Lista naszych partnerów i informacje o świadczonych przez nas usługach są następujące:
  1. Facebook – docieranie do klienta za pośrednictwem platform komunikacyjnych oraz w celu umożliwienia udostępniania i zaangażowania, < / li>
  2. Instagram – docieranie do klienta za pośrednictwem platform komunikacyjnych oraz w celu umożliwienia udostępniania i zaangażowania, < / li>
  3. Opineo – recenzje sklepu i produktów,
  4. Google Analytics – statystyki witryny,
 • 12 Inne źródła danych
 1. Oprócz plików cookie Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo gromadzone przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. dzienniki lub pliki dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować:
  1. twój adres IP
  2. rodzaj platformy
  3. typ przeglądarki internetowej
 1. W przypadku pytań lub komentarzy użytkowników dotyczących warunków korzystania z witryny lub ochrony prywatności, prześlij nam e-mail do ………………………

 • 13 Informacje o konsekwencjach usunięcia konta użytkownika

Usunięcie konta użytkownika oznacza trwałe i nieodwołalne usunięcie danych użytkownika oraz zaprzestanie przetwarzania danych osobowych użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do przechowywania danych, takich jak czas i adres IP użytkownika logującego się po usunięciu konta na potrzeby policji i prokuratury, oraz danych niezbędnych do rozliczenia świadczonych usług do czasu ich rozliczenia , a także dane wymagane przez inne przepisy do celów dokumentacji finansowej i księgowej.

 • 14 Zbieranie danych przez sklep internetowy

Sklep internetowy nie gromadzi automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem danych otrzymanych na podstawie plików cookie podczas korzystania z witryny.