Warunki zgodności
z sankcjami „inFOV” Sp. z o.o.

   1. „inFOV” Sp. ogród zoologiczny. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Aleja Krakowska 9, zip 05-090, REGON 364635788, NIP 7123313875 (zwany dalej „Sprzedającym”) oświadcza, że: nie zawiera ani nie realizuje umów, które mogłyby naruszać obowiązujące przepisy prawa i / lub nałożone sankcje finansowe, a także inne rodzaje ograniczeń (zwane dalej „embargo”).
   2. Kupujący oświadcza i zobowiązuje się powstrzymać od:
    • eksport lub reeksport produktów Sprzedającego do kraju objętego embargiem – bez uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń od polskich władz, właściwych organów Unii Europejskiej lub Organizacji Narodów Zjednoczonych lub władz innego kraju lub organów innego organizacja międzynarodowa, która nałożyła takie embargo;
    • dostarczanie produktów Sprzedawcy do:
     – osoby, podmioty lub organizacje objęte embargiem nałożonym przez Polskę, Unię Europejską, ONZ lub inny kraj lub inną organizację międzynarodową,
     – osoby, podmioty lub organizacje, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że nie przestrzegają w pełni obowiązujących przepisów krajowych lub międzynarodowych,
    • eksport lub reeksport produktów Sprzedawcy do użytku w sektorach objętych embargiem na mocy obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego.
   3. Kupujący jest zobowiązany do posiadania wszystkich licencji, dokumentów przewozowych i zezwoleń wymaganych przez obowiązujące przepisy dotyczące odsprzedaży, eksportu lub reeksportu produktów Sprzedającego.
   4. W przypadku naruszenia przez Kupującego któregokolwiek z obowiązków opisanych w pkt. 2 i pkt. 3 powyżej niniejszego dokumentu, Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego zapłaty kar umownych w wysokości 100%, niezależnie od prawo Sprzedawcy do odstąpienia od dostawy produktów, a także prawo do odstąpienia od umowy i niezależnie od innych uprawnień Sprzedawcy wynikających z umów zawartych z Kupującym lub wynikających z prawa obowiązującego obie strony przy wykonywaniu kontrakty.
   5. Jeżeli dostawa produktów Sprzedającego wymaga zezwoleń na eksport lub import wydanych przez odpowiednie instytucje (organy lub władze) lub jeżeli zostało to zabronione z powodu embarga, Sprzedawca ma prawo:
    • powstrzymać się od realizacji umowy z Kupującym do czasu uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub na czas trwania takiego embarga;
    • odstąpić od umowy z Kupującym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
   6. W każdym z powyższych przypadków (opisanych w punkcie 4 lub punkcie 5) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek szkody ani żadną inną odpowiedzialność.
   7. Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do wszystkich umów handlowych zawieranych przez Sprzedawcę i Kupującego, niezależnie od kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż i mają zastosowanie natychmiast.
   8. Treść niniejszej umowy będzie zawsze stanowić załącznik do umowy dostawy produktów Sprzedawcy zawartej z Kupującym.
   9. Niniejsza umowa podlega prawu właściwemu dla umowy, której dotyczy, a spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy, w tym odszkodowania umowne, powstrzymanie się Sprzedawcy od dostawy lub odstąpienie Sprzedającego od umowy, rozstrzygane przez sąd właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z takiej umowy.